Sáo Dizi không khớp giả ngọc xanh trắng – sáo Tàu giá rẻ